Výzkum

Vědecké aktivity v rámci Centra nanotechnologií představují dvě oblasti, a to oblast nanotechnologickou věnovanou syntézám a přípravě nanomateriálů a oblast zaměřenou na  charakterizaci a studium vlastností nanomateriálů i materiálů. Chemické a fyzikální metody přípravy doplňují biosyntézy nanomateriálů.

V oblasti nanotechnologické jsou studovány zejména metody přípravy nanokompozitních a časticových materiálů na bázi jílových a uhlíkatých nanomateriálů. Jílová matrice je modifikována, delaminována a dekorována anorganickými nebo organickými sloučeninami za účelem dosažení speciálních vlastností (antimikrobiální, katalytické a sorpční). Nově připravené materiály se také používají jako nanoplnivo polymerní matrice za účelem  vylepšení mechanických, tepelných, popř. vodivostních vlastností polymeru. V oblasti nanouhlíku jsou studovány postupy přípravy z kapalných a pevných prekurzorů, možnosti dopování a modifikací pro další aplikace.

U připravených  nanomateriálů a materiálů je studována struktura, morfologie a jsou testovány jejich vlastnosti včetně interakcí s jednotkami živé hmoty. Speciální disciplínou je charakterizace nanočástic vyskytujících se v životním prostředí zapříčiněných lidskou činností. Výčet vědeckých aktivit doplňuje molekulární modelování struktur nanomateriálů a interakcí v nanokopozitech.

Dosažení dobrých výsledků umožňuje také spolupráce s řadou českých i zahraničních univerzit a dalších vědecko-výzkumných institucí. Pracovníci CNT jsou rovněž hlavní řešitelé a spoluřešitelé projektů základního i aplikovaného výzkumu.