Chemická analýza

Analýza chemického složení

Energiově disperzní rtg fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS new

 • Pd – rentgenová lampa (50 W, chlazení vzduchem),

 • primární rtg. záření je modifikováno polarizačními terčíky (HOPG a Al2O3) a sekundárními terčíky (Mo, Pd, Zn, CsI, Co a Zr),

 • detektor Si(Li) s Peltierovým chlazením, rozlišení <160 eV pro Mn K-α,

 • vzorková komora proplachovaná He,

 • nedestruktivní analýza pevných, kapalných a pastovitých vzorků,

 • kvantitativní analýza zemin, geologických materiálů, uhlí, popelů, polétavých popílků, kovových materiálů, prachu na filtrech.

Analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb MULTI N/C 3100

 • stanovení obsahu celkoveho uhlíku (TC), organického uhlíku celkového a rozpuštěného (TOC a DOC) a navázaného dusíku (TNb- total nitrogen bound) ve vodách a vodných výluzích,

 • toto stanovení se provádí po termokatalytickém rozkladu v přítomnosti speciálního katalyzátoru,

 • HT 1300 - spalovací systém, v kombinaci s multi N/C 3100 umožňuje stanovit TC a TOC v pevných vzorcích také ve formě prášků, past, kalů, aj.

Atomový absorpční spektrometr UNICAM 969 s plamenovou atomizací

 • dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr vybavený mikroprocesorem.

 • v kapalných vzorcích umožňuje analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační úrovni řádově mg/l.

Atomový absorpční spektrometr UNICAM 989 QZ s elektrotermickou atomizací

 • dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr s deuteriovou i Zeemanovou korekci pozadí,

 • videokamera pro sledování procesů v průběhu atomizačního cyklu,

 • v kapalných vzorcích lze analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl a V v koncentracích na úrovni mg/l,

 • kontinuální hydridová technika. Vzniklé hydridy se atomizují v elektricky vyhřívané křemenné kyvetě. Technika umožňuje stanovení velmi nízkých koncentrací As, Hg, Se, Sb, Sn.

Jednoúčelový atomový absorpční spektrometr AMA 254 pro stanovení Hg

 • stanovení obsahu Hg v pevných i kapalných vzorcích bez potřeby před úpravy vzorku – mineralizace a pod.,

 • využitím techniky generování par kovové Hg s následným zachycením a nabohacením na zlatém amalgamu lze dosáhnout mimořádné citlivosti a nezávislosti výsledku stanovení na matrici vzorku.

UV/VIS spektrometr LAMBDA 11

 • jednopaprskový spektrometr s rozsahem vlnových délek 200 – 900 nm,

 • holografická konkávní mřížka (1053 rysek/mm), deuteriová a halogenová lampa.

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou NexION 350D, PERKIN ELMER, USA

 • přístroj je vybaven softwarem, který umožňuje vedle stanovení koncentrací na úrovni ng/L určit také distribuci nanočástic.

Atomový emisní spektrometr SPECTRO VISION EOP s indukčně vázanou plazmou

 • simultánní přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí opatřen zmlžovacími systémy umožňující analýzu pitných a silně zasolených kapalných vzorků i vzorků s obsahem kyseliny fluorovodíkové,

 • velmi nízké koncentrace umožňuje stanovovat ultrazvukový zmlžovací systém,

 • optický automaticky čištěný uzavřený systém naplněný Ar,

 • přístroj pracuje v oblasti 120 – 800 nm, umožňuje analýzu 72 prvků,

 • malá spotřeba vzorku (cca 5 ml) na záznam plného spektra v celém rozsahu práce přístroje,

 • přístroj umožňuje stanovit koncentrace na úrovni mikrogramů je vhodný pro stanovení matričních i stopových obsahů.

 

 

 

Plynové chromatografy Agilent Technologies 6890N

 • Detektory: plamenoionizační (FID), teplotně vodivostní (TCD),

 • Injektáž: dávkovací plynová smyčka, “Split/Splitless“, PTV,

 • Autosampler pro kapalný nástřik Agilent,

 • HP ChemStation,

 • přístroje jsou používány pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C, analýza plynů.

Plynový chromatograf Agilent Technologies 7890 MS

 • Detektor: MS 5975C inert XL,

 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV,

 • Autosampler CTC , Head Space, TDAS 2000,

 • HP ChemStation, NIST 2011,

 • přístroj je používán pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

Plynový chromatograf Thermo MS/MS

 • Detektor MS/MS TSQ Quantum XLS,

 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV,

 • Autosampler CTC , Head Space, TDAS 2000, SPDE,

 • přístroj je používán pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C, které při analýze vyžadují MS/MS techniku

  pozn. Přístroj  projektu ENET

Plynové chromatografy 5890 Serie II

 • Detektory: plamenoionizační (FID), elektronového záchytu (ECD),

 • Autosampler, injektáž “on column" a “Split/Splitless“,

 • HP ChemStation,

 • použítí pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

Kapalinové chromatografy fy WATERS

 • Detektory: UV VIS Waters 486, fluorescenční Waters 470, DAD Waters 996, elektrochemický Waters 464,

 • autosampler Waters 717, injektor Waters U6K , kvarternární gradientové pumpy Waters 600E, izokratická pumpa Waters 510,

 • temperace kolon,

 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 32,

 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.

Vysokotlaký kapalinový chromatograf fy WATERS -UPLC

 • Detektory: fluorescenční, DAD

 • binární gradientová pumpa

 • autosampler, temperace kolon,

 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Empower,

 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.

Iontový chromatograf fy WATERS

 • Vodivostní detektor Waters 431,

 • autosampler Waters 717, isokratická pumpa Waters 510,

 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 2010,

 • přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

Iontový chromatograf Dionex ICS 5000

 • vodivostní detektor, autosampler,

 • chemická suprese, generátor eluentu-hydroxid,

 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Chromeleon,

 • přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

Termická desorpce

 • Termická desorpce TD4, kondiciační jednotka, Purge&Trap,

 • přístroj je ve spojení s GC/MS určen pro stanovení těkavých organických látek v pevné kapalné i plynné matrici.

Pyrojektor

 • Pyrojektor SGE,

 • solid sample kit

 • přístroj je ve spojení s GC určen pro speciální charakterizaci organických látek pomocí pyrolýzní chromatografie.

  Superkritický fluidní extraktor Spe-ed SFE fy. Applied Separation - šestipozicový,

  Extrakce tlakovým rozpouštědlem  Speed Extractor BUCHI E916 - šestipozicový,

  Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu AcceCLEAN,

  pozn. Přístroje  projektu ENET