Oddělení anorganické analýzy

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. - vedoucí oddělení

Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Martina Mirošová

Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Šárka Ratajová, DiS.

Ing. Šárka Tomisová

Ing. Zuzana Konvičková - interní doktorand

Výzkumné zaměření:

 • vývoj nových analytických aplikací,

 • modifikace jílových minerálů a jejich využití jako sorbenty pro čištění odpadních vod,

 • studium exfoliace jílových materiálů,

 • recyklace metalurgických odpadů a studium mobility polutantů z průmyslových.

V rámci analytického servisu Oddělení anorganické analýzy zajišťuje:

 • přípravu analytických vzorků pro posouzení vlivu odpadů na životní prostředí i možného přechodu toxických prvků do potravinového řetězce (extrakty za atmosférického i výšeného tlaku v různých činidlech),

 • nízkotlaké i vysokotlaké mineralizace pevných i kapalných vzorků,

 • fyzikální úpravu vzorků (homogenizace, separace, mletí),

 • stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů kapalných vzorků (pH, konduktivita, acidita, alkalita, oxidovatelnost, tvrdost atd.)

 • základní chemický rozbor pevných vzorků (vlhkost, sítovou analýzu, nerozpustný podíl, ztrátu žíháním apod.)

 • kvalitativní analýzu majoritních a minoritních prvků,

 • kvantitativní analýzu majoritních, minoritních i stopových prvků v kapalných i pevných vzorcích (vody, vodné výluhy, kyselinové extrakty, odpadní materiály, popílky, popely, zeminy, kovové materiály na bázi Fe, vybrané slitiny neželezných kovů),

 • chemický rozbor paliv (formy síry, popel, nedopal, apod.),

 • chemickou analýzu stavebních hmot (cementy, vápence, sádrovce, beton, kamenivo) podle platných předpisů.